Počeo sam revoluciju sa 82 čovjeka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uvjerenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate vjeru i plan djelovanja.


poeo-sam-revoluciju-82-ovjeka-kada-bih-to-morao-opet-uraditi-poeo-bih-1015-ljudi-i-potpunim-uvjerenjem-nije-bitno-kako-ste-mali-ukoliko-imate
fidel kastropočeosamrevoluciju82čovjekakadabihtomoraoopeturaditipočeo1015ljudipotpunimuvjerenjemnijebitnokakostemaliukolikoimatevjeruplandjelovanjapočeo samsam revolucijurevoluciju sa82 čovjekakada bihmorao opetopet uraditiuraditi počeopočeo bihbih jeljudi isa potpunimpotpunim uvjerenjemnije bitnobitno kakokako steste malimali ukolikoukoliko imateimate vjeruvjeru ii planplan djelovanjapočeo sam revolucijusam revoluciju sarevoluciju sa 82sa 82 čovjekabih to moraomorao opet uraditiopet uraditi počeouraditi počeo bihpočeo bih jebih je saljudi i sai sa potpunimsa potpunim uvjerenjemnije bitno kakobitno kako stekako ste maliste mali ukolikomali ukoliko imateukoliko imate vjeruimate vjeru ivjeru i plani plan djelovanja

Počeo sam revoluciju sa 82 čoveka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uverenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate veru i plan delovanja. -Fidel Kastro
poeo-sam-revoluciju-82-oveka-kada-bih-to-morao-opet-uraditi-poeo-bih-1015-ljudi-i-potpunim-uverenjem-nije-bitno-kako-ste-mali-ukoliko-imate-veru-i
Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom. -Galileo Galilej
kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Kada god bih odbio da slijedim svoju sudbinu imao bih težak period u životu. -Paulo Koeljo
kada-god-bih-odbio-da-slijedim-svoju-sudbinu-imao-bih-teak-period-u-ivotu