Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.


poeta-daleko-ispod-slikara-u-predstavljanju-vidljivih-stvari-kao-to-i-daleko-ispod-muziara-u-predstavljanju-nevidljivih-stvari
leonardo da vinčipoetadalekoispodslikarapredstavljanjuvidljivihstvarikaotomuzičaranevidljivihstvaripoeta jeje dalekodaleko ispodispod slikaraslikara uu predstavljanjupredstavljanju vidljivihvidljivih stvarikao štošto jei dalekodaleko ispodispod muzičaramuzičara uu predstavljanjupredstavljanju nevidljivihnevidljivih stvaripoeta je dalekoje daleko ispoddaleko ispod slikaraispod slikara uslikara u predstavljanjuu predstavljanju vidljivihpredstavljanju vidljivih stvarikao što ješto je ije i dalekoi daleko ispoddaleko ispod muzičaraispod muzičara umuzičara u predstavljanjuu predstavljanju nevidljivihpredstavljanju nevidljivih stvaripoeta je daleko ispodje daleko ispod slikaradaleko ispod slikara uispod slikara u predstavljanjuslikara u predstavljanju vidljivihu predstavljanju vidljivih stvarikao što je išto je i dalekoje i daleko ispodi daleko ispod muzičaradaleko ispod muzičara uispod muzičara u predstavljanjumuzičara u predstavljanju nevidljivihu predstavljanju nevidljivih stvaripoeta je daleko ispod slikaraje daleko ispod slikara udaleko ispod slikara u predstavljanjuispod slikara u predstavljanju vidljivihslikara u predstavljanju vidljivih stvarikao što je i dalekošto je i daleko ispodje i daleko ispod muzičarai daleko ispod muzičara udaleko ispod muzičara u predstavljanjuispod muzičara u predstavljanju nevidljivihmuzičara u predstavljanju nevidljivih stvari

Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama. -Nikola Kopernik
od-svih-vidljivih-stvari-najuzvienije-nebo-svojim-nepominim-zvezdama
Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodice -Duško Radović
uvajte-svoje-zdravlje-negde-na-nekom-tajnom-mestu-daleko-daleko-od-posla-i-porodice
Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
Retko kad osećamo dragost maternjeg jezika tako zanosno kao kad nam dopre do ušiju ispod tudjeg neba. -Gete
retko-kad-oseamo-dragost-maternjeg-jezika-tako-zanosno-kao-kad-nam-dopre-do-uiju-ispod-tudjeg-neba
Gdje si kupila tu majicu sa jezerima ispod paz’uha?
gdje-kupila-majicu-jezerima-ispod-pazuha