Pogleda čoveka kome je želela da se preda, i kome je odlučila da nikada ne ispriča šta je sada osećala, jer ono sto je sada osećala bilo je daleko od bilo čega konkretnog, fizičkog. On je bio opušteniji, kao da je započinjao jedan interesantan period svog postojanja.


pogleda-oveka-kome-elela-da-se-preda-i-kome-odluila-da-nikada-ne-ispria-sada-oseala-jer-ono-sto-sada-oseala-bilo-daleko-od-bilo-ega-konkretnog
paulo koeljopogledačovekakomeželeladasepredaodlučilanikadaneispričatasadaosećalajeronostoosećalabilodalekoodčegakonkretnogfizičkogonbiooputenijikaozapočinjaojedaninteresantanperiodsvogpostojanjapogleda čovekačoveka komekome jeje želelaželela dada sese predai komekome jeje odlučilaodlučila dada nikadanikada nene ispričaispriča štaje sadasada osećalajer onoono stosto jeje sadasada osećalaosećala bilobilo jeje dalekodaleko odod bilobilo čegačega konkretnogon jeje biobio opuštenijikao dada jeje započinjaozapočinjao jedanjedan interesantaninteresantan periodperiod svogsvog postojanjapogleda čoveka komečoveka kome jekome je želelaje želela daželela da seda se predai kome jekome je odlučilaje odlučila daodlučila da nikadada nikada nenikada ne ispričane ispriča štaispriča šta ješta je sadaje sada osećalajer ono stoono sto jesto je sadaje sada osećalasada osećala biloosećala bilo jebilo je dalekoje daleko oddaleko od bilood bilo čegabilo čega konkretnogon je bioje bio opuštenijikao da jeda je započinjaoje započinjao jedanzapočinjao jedan interesantanjedan interesantan periodinteresantan period svogperiod svog postojanja

Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu. -Če Gevara
iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Uskrs ide, srce kuca, ko će s kime da se tuca? To ti je prilika kao iz raja, da bilo kome polupaš jaja! xD
uskrs-ide-srce-kuca-ko-e-s-kime-da-se-tuca-to-ti-prilika-kao-iz-raja-da-bilo-kome-polupa-jaja-xd
Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...
nee-joj-biti-prvi-mukarac-poslednji-ili-jedini-volela-pre-tebe-i-verovatno-e-voleti-posle-ali-ako-te-sada-voli-zar-bilo-drugo-bitno