Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i celine.


pojedinac-prolazan-rase-i-narodi-e-doi-i-proi-ali-ovek-ostaje-u-tome-i-duboka-razlika-izmeu-pojedinca-i-celine
nikola teslapojedinacprolazanrasenarodićedoćiproćialičovekostajetomeležidubokarazlikaizmeđupojedincacelinepojedinac jeje prolazanrase ii narodinarodi ćeće doćidoći ii proćiali čovekčovek ostajeu tometome ležileži dubokaduboka razlikarazlika izmeđuizmeđu pojedincapojedinca ii celinepojedinac je prolazanrase i narodii narodi ćenarodi će doćiće doći idoći i proćiali čovek ostajeu tome ležitome leži dubokaleži duboka razlikaduboka razlika izmeđurazlika između pojedincaizmeđu pojedinca ipojedinca i celinerase i narodi ćei narodi će doćinarodi će doći iće doći i proćiu tome leži dubokatome leži duboka razlikaleži duboka razlika izmeđuduboka razlika između pojedincarazlika između pojedinca iizmeđu pojedinca i celinerase i narodi će doćii narodi će doći inarodi će doći i proćiu tome leži duboka razlikatome leži duboka razlika izmeđuleži duboka razlika između pojedincaduboka razlika između pojedinca irazlika između pojedinca i celine

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe?Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem.Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.Postoji gigantska razlika između zarađivanja velike količine novca i toga da budeš bogat.Pas kojeg uzmete s ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između ljudi i pasa.