Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i celine.


pojedinac-prolazan-rase-i-narodi-e-doi-i-proi-ali-ovek-ostaje-u-tome-i-duboka-razlika-izmeu-pojedinca-i-celine
nikola teslapojedinacprolazanrasenarodićedoćiproćialičovekostajetomeležidubokarazlikaizmeđupojedincacelinepojedinac jeje prolazanrase ii narodinarodi ćeće doćidoći ii proćiali čovekčovek ostajeu tometome ležileži dubokaduboka razlikarazlika izmeđuizmeđu pojedincapojedinca ii celinepojedinac je prolazanrase i narodii narodi ćenarodi će doćiće doći idoći i proćiali čovek ostajeu tome ležitome leži dubokaleži duboka razlikaduboka razlika izmeđurazlika između pojedincaizmeđu pojedinca ipojedinca i celinerase i narodi ćei narodi će doćinarodi će doći iće doći i proćiu tome leži dubokatome leži duboka razlikaleži duboka razlika izmeđuduboka razlika između pojedincarazlika između pojedinca iizmeđu pojedinca i celinerase i narodi će doćii narodi će doći inarodi će doći i proćiu tome leži duboka razlikatome leži duboka razlika izmeđuleži duboka razlika između pojedincaduboka razlika između pojedinca irazlika između pojedinca i celine

Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe? -Meša Selimović
sve-e-proi-ali-kakva-to-utjeha-proi-e-i-radost-proi-e-i-ljubav-proi-e-i-ivot-zar-nada-u-tome-da-sve-proe
Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmeu-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.
jedina-razlika-izmeu-dobrog-i-loeg-dana-va-stav
Postoji gigantska razlika između zarađivanja velike količine novca i toga da budeš bogat. -Marlen Ditrih
postoji-gigantska-razlika-izmeu-zaraivanja-velike-koliine-novca-i-toga-da-bude-bogat
Pas kojeg uzmete s ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između ljudi i pasa. -Mark Tven
pas-kojeg-uzmete-s-ulice-i-nahranite-ga-nee-vas-ugristi-to-osnovna-razlika-izmeu-ljudi-i-pasa