Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.


pokuavam-da-se-pronaem-kao-osoba-ponekad-to-nije-lako-mnogi-ljudi-se-nikada-ne-pronau-ali-to-neto-to-moram-da-uradim-a-najbolji-nain-da-se-pronaem
merlin monropokuavamdasepronađemkaoosobaponekadtonijelakomnogiljudinikadanepronađualinetotomoramuradimnajboljinačinosobajestedokažemsebisamglumicapokušavam dada sese pronađempronađem kaokao osobanije lakomnogi ljudiljudi sese nikadanikada nini nene pronađuje neštonešto štošto morammoram dada uradimnajbolji načinnačin dada sese pronađempronađem kaokao osobaosoba jestejeste dada dokažemdokažem sebisebi dada samsam glumicapokušavam da seda se pronađemse pronađem kaopronađem kao osobaponekad to nijemnogi ljudi seljudi se nikadase nikada ninikada ni neni ne pronađuali to jeje nešto štonešto što moramšto moram damoram da uradima najbolji načinnajbolji način danačin da seda se pronađemse pronađem kaopronađem kao osobakao osoba jesteosoba jeste dajeste da dokažemda dokažem sebidokažem sebi dasebi da samda sam glumica

Mnogi ljudi traže pravu osobu, umjesto da pokušaju da budu prava osoba. -Gloria Steinem
mnogi-ljudi-trae-pravu-osobu-umjesto-da-pokuaju-da-budu-prava-osoba
Uvek se možeš vratiti starim stazama, ali nikad na isti način i nikad kao ista osoba.
uvek-se-moe-vratiti-starim-stazama-ali-nikad-na-isti-nain-i-nikad-kao-ista-osoba
Kada ljudi odu od tebe, pusti ih neka idu. Tvoja sudbina nikada nije vezana za nekoga ko te napusti. I to ne znači da je ta osoba loša, nego da je njena uloga ...
kada-ljudi-odu-od-tebe-pusti-ih-neka-idu-tvoja-sudbina-nikada-nije-vezana-za-nekoga-ko-te-napusti-i-to-ne-znai-da-osoba-loa-nego-da-njena-uloga