Pola života prodje dok doznamo šta je život.


pola-ivota-prodje-dok-doznamo-ivot
francuske poslovicepolaživotaprodjedokdoznamotaživotpola životaživota prodjeprodje dokdok doznamodoznamo štaje životpola života prodježivota prodje dokprodje dok doznamodok doznamo štadoznamo šta ješta je životpola života prodje dokživota prodje dok doznamoprodje dok doznamo štadok doznamo šta jedoznamo šta je životpola života prodje dok doznamoživota prodje dok doznamo štaprodje dok doznamo šta jedok doznamo šta je život

Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno