Politički haos je povezan sa propadanjem jezika. Čovek bi možda mogao napraviti neko poboljšanje ukoliko počne sa pričom.


politiki-haos-povezan-propadanjem-jezika-ovek-bi-moda-mogao-napraviti-neko-poboljanje-ukoliko-pone-priom
džordž orvelpolitičkihaospovezanpropadanjemjezikaČovekbimoždamogaonapravitinekopoboljanjeukolikopočnepričompolitički haoshaos jeje povezanpovezan sasa propadanjempropadanjem jezikaČovek bibi moždamožda mogaomogao napravitinapraviti nekoneko poboljšanjepoboljšanje ukolikoukoliko počnepočne sasa pričompolitički haos jehaos je povezanje povezan sapovezan sa propadanjemsa propadanjem jezikaČovek bi moždabi možda mogaomožda mogao napravitimogao napraviti nekonapraviti neko poboljšanjeneko poboljšanje ukolikopoboljšanje ukoliko počneukoliko počne sapočne sa pričompolitički haos je povezanhaos je povezan saje povezan sa propadanjempovezan sa propadanjem jezikaČovek bi možda mogaobi možda mogao napravitimožda mogao napraviti nekomogao napraviti neko poboljšanjenapraviti neko poboljšanje ukolikoneko poboljšanje ukoliko počnepoboljšanje ukoliko počne saukoliko počne sa pričompolitički haos je povezan sahaos je povezan sa propadanjemje povezan sa propadanjem jezikaČovek bi možda mogao napravitibi možda mogao napraviti nekomožda mogao napraviti neko poboljšanjemogao napraviti neko poboljšanje ukolikonapraviti neko poboljšanje ukoliko počneneko poboljšanje ukoliko počne sapoboljšanje ukoliko počne sa pričom

Čovek je utoliko vredniji koliko jezika govori. -Karl Marks
ovek-utoliko-vredniji-koliko-jezika-govori
Umorila sam se od brige za druge. Bilo bi fino da, za promjenu, neko počne da brine i o meni. -Milica Jakovljević MIR-JAM
umorila-sam-se-od-brige-za-druge-bilo-bi-fino-da-za-promjenu-neko-pone-da-brine-i-o-meni
Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...
deko-i-devojka-mogu-biti-samo-prijatelji-ali-u-jednom-trenutku-e-se-zaljubiti-jedno-u-drugo-moda-privremeno-moda-u-pogrenom-vremenu-moda
Previse sam komplikovan da bi neko jednostavan mogao da se nosi sa mnom!
previse-sam-komplikovan-da-bi-neko-jednostavan-mogao-da-se-nosi-mnom
Oh, jednostavno poželim da te neko pokuša povrijediti kako bih ga mogao ubiti zbog tebe. -Frank Sinatra
oh-jednostavno-poelim-da-te-neko-pokua-povrijediti-kako-bih-ga-mogao-ubiti-zbog-tebe