Pomisao da ću uskoro biti mrtav je najbolja stvar koja mi je pomogla u donošenju velikih odluka u životu. To je zato što skoro sve – sva tuđa očekivanja, sav ponos, sav strah od sramote i neuspeha – se jednostavno sklone sa puta kada se suoče sa smrti, ostavljajući samo ono što je zaista važno.


pomisaoda-u-uskoro-biti-mrtav-najbolja-stvar-koja-mi-pomogla-u-donoenju-velikih-odluka-u-ivotu-to-zato-to-skoro-sve-sva-a-oekivanja-sav-ponos-sav
stiv džobspomisao daćuuskorobitimrtavnajboljastvarkojamipomogladonoenjuvelikihodlukaživotutozatotoskorosvesvatuđaočekivanjasavponosstrahodsramoteneuspehasejednostavnoskloneputakadasuočesmrtiostavljajućisamoonozaistavažnopomisao da ćuću uskorouskoro bitibiti mrtavmrtav jeje najboljanajbolja stvarstvar kojakoja mimi jeje pomoglapomogla uu donošenjudonošenju velikihvelikih odlukaodluka uu životuje zatozato štošto skoroskoro svesve –– svasva tuđatuđa očekivanjasav ponossav strahstrah odod sramotesramote ii neuspehaneuspeha –– sese jednostavnojednostavno sklonesklone sasa putaputa kadakada sese suočesuoče sasa smrtiostavljajući samosamo onoono štošto jeje zaistazaista važnopomisao da ću uskoroću uskoro bitiuskoro biti mrtavbiti mrtav jemrtav je najboljaje najbolja stvarnajbolja stvar kojastvar koja mikoja mi jemi je pomoglaje pomogla upomogla u donošenjuu donošenju velikihdonošenju velikih odlukavelikih odluka uodluka u životuje zato štozato što skorošto skoro sveskoro sve –sve – sva– sva tuđasva tuđa očekivanjasav strah odstrah od sramoteod sramote isramote i neuspehai neuspeha –neuspeha – se– se jednostavnose jednostavno sklonejednostavno sklone sasklone sa putasa puta kadaputa kada sekada se suočese suoče sasuoče sa smrtiostavljajući samo onosamo ono štoono što ješto je zaistaje zaista važno

Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš. -Miroslav Mika Antić
sto-vekova-u-ovako-da-te-volim-uasno-da-te-volim-sav-od-paperja-i-sav-od-zla-bei-zato-dok-moe
Uvek ću nastojati sačuvati to malo što imam, jer sam premalen da zagrlim sav svet i dobijem sve što želim. -Paulo Koeljo
uvek-u-nastojati-uvati-to-malo-to-imam-jer-sam-premalen-da-zagrlim-sav-svet-i-dobijem-sve-to-elim