Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.


pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Čarls bukovskipomislinasvetemilionekojiživezajednonevoletomrzesvojposaoplaesedagaizgubeniječudotoimlicaizgledajutakokaoizgledajupomisli nana svesve tete milionemilione kojikoji živežive zajednone volei mrzemrze svojsvoj posaoplaše sese dada gaga nene izgubenije čudočudo štošto imim licalica izgledajuizgledaju takotako kaokao štošto izgledajupomisli na svena sve tesve te milionete milione kojimilione koji živekoji žive zajednoa ne volei mrze svojmrze svoj posaoa plaše seplaše se dase da gada ga nega ne izgubenije čudo štočudo što imšto im licaim lica izgledajulica izgledaju takoizgledaju tako kaotako kao štokao što izgledaju

Stvari koje izgledaju beznačajno većini ljudi kao što je porukica, pesma ili šetnja postaju neprocenjivo bogatstvo koje se čuvaju u srcima na sigurnom do kraja veka. Sećanja o tvom detinjstvu se vraćaju i osećaš da su tako jasna da ti se čini kako ste ponovo mladi. Boje izgledaju svetlije i sjajnije.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.Ništa nije zanimljivo kao strast, zato što je sve u njoj nepredviđeno i zato što je onaj koji u njoj učestvuje njena žrtva. Ništa nije tako plitko kao ljubav - ukus, u kojoj se sve računa, kao u svim prozaičnim poslovima života.Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao.Postoje dva načina da proživite život. Jedan je kao da ništa nije čudo. Drugi je kao da je sve čudo.