Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.


pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Čarls bukovskipomislinasvetemilionekojiživezajednonevoletomrzesvojposaoplaesedagaizgubeniječudotoimlicaizgledajutakokaoizgledajupomisli nana svesve tete milionemilione kojikoji živežive zajednone volei mrzemrze svojsvoj posaoplaše sese dada gaga nene izgubenije čudočudo štošto imim licalica izgledajuizgledaju takotako kaokao štošto izgledajupomisli na svena sve tesve te milionete milione kojimilione koji živekoji žive zajednoa ne volei mrze svojmrze svoj posaoa plaše seplaše se dase da gada ga nega ne izgubenije čudo štočudo što imšto im licaim lica izgledajulica izgledaju takoizgledaju tako kaotako kao štokao što izgledaju

Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao