Pomoć naših prijatelja nije ono što nam zaista pomaže koliko je to naša ubeđenost u njihovu pomoć.


pomo-naih-prijatelja-nije-ono-to-nam-zaista-pomae-koliko-to-naa-ubeenost-u-njihovu-pomo
epikurpomoćnaihprijateljanijeonotonamzaistapomažekolikotonaaubeđenostnjihovupomoćpomoć našihnaših prijateljaprijatelja nijenije onoono štošto namnam zaistazaista pomažepomaže kolikokoliko jenaša ubeđenostubeđenost uu njihovunjihovu pomoćpomoć naših prijateljanaših prijatelja nijeprijatelja nije ononije ono štoono što namšto nam zaistanam zaista pomažezaista pomaže kolikopomaže koliko jeje to našanaša ubeđenost uubeđenost u njihovuu njihovu pomoćpomoć naših prijatelja nijenaših prijatelja nije onoprijatelja nije ono štonije ono što namono što nam zaistašto nam zaista pomaženam zaista pomaže kolikozaista pomaže koliko jekoliko je to našaje to naša ubeđenostnaša ubeđenost u njihovuubeđenost u njihovu pomoćpomoć naših prijatelja nije ononaših prijatelja nije ono štoprijatelja nije ono što namnije ono što nam zaistaono što nam zaista pomažešto nam zaista pomaže kolikonam zaista pomaže koliko jepomaže koliko je to našakoliko je to naša ubeđenostje to naša ubeđenost unaša ubeđenost u njihovu pomoć

Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega. -Borislav Pekić
ogledalo-manje-da-nam-pokae-ono-to-ispred-njega-koliko-da-sakrije-ono-to-iza-njega
Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja. -Martin Luter King
na-kraju-neemo-se-sjeati-rijei-naih-neprijatelja-nego-utnje-naih-prijatelja
Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja. -Martin Luter King
na-kraju-neemo-pamtiti-rei-naih-neprijatelja-ve-utanje-naih-prijatelja