Pomodni milje je onaj u kojem svi misle kao većina. Postoji li mesto gde svako ima svoje mišljenje? Postoji, to je literarni milje.


pomodni-milje-onaj-u-kojem-svi-misle-kao-veina-postoji-li-mesto-gde-svako-ima-svoje-miljenje-postoji-to-literarni-milje
marsel prustpomodnimiljeonajkojemsvimislekaovećinapostojilimestogdesvakoimasvojemiljenjepostojitoliterarnimiljepomodni miljemilje jeje onajonaj uu kojemkojem svisvi mislemisle kaokao većinapostoji lili mestomesto gdegde svakosvako imaima svojesvoje mišljenjeje literarniliterarni miljepomodni milje jemilje je onajje onaj uonaj u kojemu kojem svikojem svi mislesvi misle kaomisle kao većinapostoji li mestoli mesto gdemesto gde svakogde svako imasvako ima svojeima svoje mišljenjeje literarni miljepomodni milje je onajmilje je onaj uje onaj u kojemonaj u kojem sviu kojem svi mislekojem svi misle kaosvi misle kao većinapostoji li mesto gdeli mesto gde svakomesto gde svako imagde svako ima svojesvako ima svoje mišljenjepomodni milje je onaj umilje je onaj u kojemje onaj u kojem svionaj u kojem svi misleu kojem svi misle kaokojem svi misle kao većinapostoji li mesto gde svakoli mesto gde svako imamesto gde svako ima svojegde svako ima svoje mišljenje

Konačno, ne dive se svi istim stvarima i ne vole ih. (Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus). -Latinske poslovice
konano-ne-dive-se-svi-istim-stvarima-i-ne-vole-ih-svako-ima-svoje-miljenje-i-svoj-ukus
Fanatik je onaj ko ne može promeniti svoje mišljenje, a ne želi da promeni temu. -Vinston Čerčil
fanatik-onaj-ko-ne-moe-promeniti-svoje-miljenje-a-ne-eli-da-promeni-temu
Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu. -Antoine de Rivarol
postoji-samo-jedan-moral-kao-to-postoji-samo-jedna-geometrija-te-dvije-rijei-nemaju-mnoinu