Ponavljam: to je ljudska sudbina. Otkad smo izbačeni iz Raja, ili patimo, ili teramo nekoga da pati, ili posmatramo patnju drugih.


ponavljam-to-ljudska-sudbina-otkad-smo-izbaeni-iz-raja-ili-patimo-ili-teramo-nekoga-da-pati-ili-posmatramo-patnju-drugih
paulo koeljoponavljamtoljudskasudbinaotkadsmoizbačeniizrajailipatimoteramonekogadapatiposmatramopatnjudrugihje ljudskaljudska sudbinaotkad smosmo izbačeniizbačeni iziz rajaili patimoili teramoteramo nekoganekoga dada patiili posmatramoposmatramo patnjupatnju drugihje ljudska sudbinaotkad smo izbačenismo izbačeni izizbačeni iz rajaili teramo nekogateramo nekoga danekoga da patiili posmatramo patnjuposmatramo patnju drugihotkad smo izbačeni izsmo izbačeni iz rajaili teramo nekoga dateramo nekoga da patiili posmatramo patnju drugihotkad smo izbačeni iz rajaili teramo nekoga da pati

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.