Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet.


ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se
alber kamiponekadćetejasnijeprodretičovekakojilaženegoonogakažeistinuistinakaosvetlostzaslepljujelažnaprotivpoputlepogsumrakakojemseističesvakipredmetponekad ćetećete jasnijejasnije prodretiprodreti uu čovekačoveka kojikoji laželaže negonego uu onogaonoga kojikoji kažekaže istinukao ii svetlostje naprotivpoput lepoglepog sumrakasumraka uu kojemkojem sese ističeističe svakisvaki predmetponekad ćete jasnijećete jasnije prodretijasnije prodreti uprodreti u čovekau čoveka kojičoveka koji lažekoji laže negolaže nego unego u onogau onoga kojionoga koji kažekoji kaže istinukao i svetlostlaž je naprotivpoput lepog sumrakalepog sumraka usumraka u kojemu kojem sekojem se ističese ističe svakiističe svaki predmet

Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli.Čovek stavlja svoj potpis na svaki predmet koji dodirne.Kao što gusenice imaju boju lista na kojem leže, ili kao što polip dobije boju predmeta za koji se uhvati, i žena kad laže daje sebi izgled kakav joj treba.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.