Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade.


ponekad-ivot-ovjeku-toliko-bijedan-da-on-svoj-porok-htio-ne-htio-mora-posmatrati-kao-neto-dobro-neki-izvor-ivota-moe-se-rei-da-su-ljudi-esto-poro-iz
maksim gorkiponekadživotčovjekutolikobijedandaonsvojporokhtionehtiomoraposmatratikaonetodobronekiizvorživotamožeserećisuljudičestoporočniizdosadeponekad jeje životživot čovjekučovjeku tolikotoliko bijedanbijedan dada onon svojsvoj porokhtionene htiomora posmatratiposmatrati kaokao neštonešto dobroneki izvormože sese rećireći dada susu ljudiljudi čestočesto poročniporočni iziz dosadeponekad je životje život čovjekuživot čovjeku tolikočovjeku toliko bijedantoliko bijedan dabijedan da onda on svojon svoj porokne htiomora posmatrati kaoposmatrati kao neštokao nešto dobroneki izvor životamože se rećise reći dareći da suda su ljudisu ljudi čestoljudi često poročničesto poročni izporočni iz dosade

Nisam htio ni jesti, ni piti, odbio sam kad me nudila, htio sam biti drugačiji od ostalih, zato sam bio isti.Cilj ne mora uvek biti dostignut, ali često služi kao nešto ka čemu stremimo.Svaka osoba mora živeti svoj život kao uzor drugima.Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je htio, a drugo je govorio (zabluda).Samo je Chuck Norris shvatio kakvu je deda posluku htio porati…