Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar.


ponekad-me-divlje-poraavajue-teko-ovlada-tuga-ali-kroz-sve-to-uvek-ostajem-sigurna-da-biti-iv-jedna-divna-stvar
agata kristiponekadmedivljeporažavajućetekoovladatugaalikrozsvetouvekostajemsigurnadabitiživjednadivnastvarponekad meme divljeteško ovladaovlada tugaali krozkroz sveuvek ostajemostajem sigurnasigurna dada bitibiti živživ jeje jednajedna divnadivna stvarponekad me divljeteško ovlada tugaali kroz svesve to uvekuvek ostajem sigurnaostajem sigurna dasigurna da bitida biti živbiti živ ježiv je jednaje jedna divnajedna divna stvarkroz sve to uveksve to uvek ostajemuvek ostajem sigurna daostajem sigurna da bitisigurna da biti živda biti živ jebiti živ je jednaživ je jedna divnaje jedna divna stvarali kroz sve to uvekkroz sve to uvek ostajemsve to uvek ostajem sigurnauvek ostajem sigurna da bitiostajem sigurna da biti živsigurna da biti živ jeda biti živ je jednabiti živ je jedna divnaživ je jedna divna stvar

Mnogo je priča koje piše život. Ponekad je teško razumeti i pronaći suštinu. Ponekad je dovoljan jedan pogled da sve krene,a ponekad jedna reč da sve ...
mnogo-pria-koje-pie-ivot-ponekad-teko-razumeti-i-pronai-sutinu-ponekad-dovoljan-jedan-pogled-da-sve-krenea-ponekad-jedna-re-da-sve
Ja uvek gledam život kroz optimizam, ali sam dovoljno realan da znam da je život kompleksna stvar. -Volt Dizni
ja-uvek-gledam-ivot-kroz-optimizam-ali-sam-dovoljno-realan-da-znam-da-ivot-kompleksna-stvar
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad! -Tin Ujević
kako-teko-biti-slab-kako-teko-biti-sam-i-biti-star-i-biti-mlad
Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.
ponekad-sve-to-moe-uraditi-ne-razmiljati-ne-pitati-se-ne-zamiljati-i-ne-nervirati-se-samo-dii-i-veruj-da-e-sve-biti-u-najboljem-redu