Ponekad čovek silno poželi da stavi nekom glavu na grudi… Ponekad čovek, iskreno poželi, da ljudi budu ljudi!


ponekad-ovek-silno-poeli-da-stavi-nekom-glavu-na-grudi-ponekad-ovek-iskreno-poeli-da-ljudi-budu-ljudi
ponekadčoveksilnopoželidastavinekomglavunagrudi…čovekiskrenopoželiljudibuduljudiponekad čovekčovek silnosilno poželipoželi dada stavistavi nekomnekom glavuglavu nana grudi…grudi… ponekadponekad čovekiskreno poželida ljudiljudi budubudu ljudiponekad čovek silnočovek silno poželisilno poželi dapoželi da stavida stavi nekomstavi nekom glavunekom glavu naglavu na grudi…na grudi… ponekadgrudi… ponekad čovekda ljudi buduljudi budu ljudiponekad čovek silno poželičovek silno poželi dasilno poželi da stavipoželi da stavi nekomda stavi nekom glavustavi nekom glavu nanekom glavu na grudi…glavu na grudi… ponekadna grudi… ponekad čovekda ljudi budu ljudiponekad čovek silno poželi dačovek silno poželi da stavisilno poželi da stavi nekompoželi da stavi nekom glavuda stavi nekom glavu nastavi nekom glavu na grudi…nekom glavu na grudi… ponekadglavu na grudi… ponekad čovek

Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
U ratu svaki vojnik želi da stavi glavu na grudi! Zašto? Pa da da vidi dali je živ
u-ratu-svaki-vojnik-eli-da-stavi-glavu-na-grudi-zato-pa-da-da-vidi-dali-iv
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Ponekad je i kamen mekši od srca nekih ljudi.
ponekad-i-kamen-meki-od-srca-nekih-ljudi
Ponekad je nesreća imati na čelu briljantne ljude, oni očekuju previše od običnih ljudi. -Tukidid
ponekad-nesrea-imati-na-elu-briljantne-ljude-oni-oekuju-previe-od-obinih-ljudi