Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!


ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta
nikolaj velimirovićponekadsečovekuučinidaputbezbožničkipravjervidibazbožnikagdebogatiuspevakadbimudalokrajtogaputaponekad sese čovekučoveku učiniučini dada jeje putput bezbožničkibezbožnički pravjer vidividi bazbožnikabazbožnika gdegde sese bogatibogati ii uspevakad bibi mumu sese dalodalo dada vidividi krajkraj togatoga putaponekad se čovekuse čoveku učiničoveku učini daučini da jeda je putje put bezbožničkiput bezbožnički pravjer vidi bazbožnikavidi bazbožnika gdebazbožnika gde segde se bogatise bogati ibogati i uspevakad bi mubi mu semu se dalose dalo dadalo da vidida vidi krajvidi kraj togakraj toga putaponekad se čoveku učinise čoveku učini dačoveku učini da jeučini da je putda je put bezbožničkije put bezbožnički pravjer vidi bazbožnika gdevidi bazbožnika gde sebazbožnika gde se bogatigde se bogati ise bogati i uspevakad bi mu sebi mu se dalomu se dalo dase dalo da vididalo da vidi krajda vidi kraj togavidi kraj toga putaponekad se čoveku učini dase čoveku učini da ječoveku učini da je putučini da je put bezbožničkida je put bezbožnički pravjer vidi bazbožnika gde sevidi bazbožnika gde se bogatibazbožnika gde se bogati igde se bogati i uspevakad bi mu se dalobi mu se dalo damu se dalo da vidise dalo da vidi krajdalo da vidi kraj togada vidi kraj toga puta

Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Ponekad je imati razumevanja vaznije nego biti u pravu. Ponekad nam ne treba govor blistavog uma, nego slusanje strpljivog srca. Ne ostro oko koje vidi greske, ...
ponekad-imati-razumevanja-vaznije-nego-biti-u-pravu-ponekad-nam-ne-treba-govor-blistavog-uma-nego-slusanje-strpljivog-srca-ne-ostro-oko-koje-vidi
Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se