Ponekad, sred pospanih snatrenja i nesretnih uspomena, osetimo da je Bog na trenutak na nas obratio pažnju pa mu se pomolimo s nadom nekoga ko uspe sultanu da tutne molbu u ruku.


ponekad-sred-pospanih-snatrenja-i-nesretnih-uspomena-osetimo-da-bog-na-trenutak-na-nas-obratio-panju-pa-mu-se-pomolimo-s-nadom-nekoga-ko-uspe-sultanu
orhan pamukponekadsredpospanihsnatrenjanesretnihuspomenaosetimodabognatrenutaknasobratiopažnjupamusepomolimonadomnekogakouspesultanututnemolburukusred pospanihpospanih snatrenjasnatrenja ii nesretnihnesretnih uspomenaosetimo dada jeje bogbog nana trenutaktrenutak nana nasnas obratioobratio pažnjupažnju papa mumu sese pomolimopomolimo ss nadomnadom nekoganekoga koko uspeuspe sultanusultanu dada tutnetutne molbumolbu uu rukusred pospanih snatrenjapospanih snatrenja isnatrenja i nesretnihi nesretnih uspomenaosetimo da jeda je bogje bog nabog na trenutakna trenutak natrenutak na nasna nas obrationas obratio pažnjuobratio pažnju papažnju pa mupa mu semu se pomolimose pomolimo spomolimo s nadoms nadom nekoganadom nekoga konekoga ko uspeko uspe sultanuuspe sultanu dasultanu da tutneda tutne molbututne molbu umolbu u ruku

Ponekad u fudbalu morate podići ruku i reći da su drugi bolji od vas. -Ser Aleks Ferguson
ponekad-u-fudbalu-morate-podii-ruku-i-rei-da-su-drugi-bolji-od-vas
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba