Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.


ponekad-sve-to-moe-uraditi-ne-razmiljati-ne-pitati-se-ne-zamiljati-i-ne-nervirati-se-samo-dii-i-veruj-da-e-sve-biti-u-najboljem-redu
ponekadsvetomožeuraditinerazmiljatipitatisezamiljatinerviratisesamodiiverujdaćebitinajboljemreduponekad svesve štošto možešmožeš uraditiuraditi jeje nene razmišljatine pitatipitati sene zamišljatizamišljati ii nene nerviratinervirati sesamo dišidiši ii verujveruj dada ćeće svesve bitibiti uu najboljemnajboljem reduponekad sve štosve što možeššto možeš uraditimožeš uraditi jeuraditi je neje ne razmišljatine pitati sene zamišljati izamišljati i nei ne nerviratine nervirati sesamo diši idiši i veruji veruj daveruj da ćeda će sveće sve bitisve biti ubiti u najboljemu najboljem reduponekad sve što možešsve što možeš uraditišto možeš uraditi jemožeš uraditi je neuraditi je ne razmišljatine zamišljati i nezamišljati i ne nerviratii ne nervirati sesamo diši i verujdiši i veruj dai veruj da ćeveruj da će sveda će sve bitiće sve biti usve biti u najboljembiti u najboljem reduponekad sve što možeš uraditisve što možeš uraditi ješto možeš uraditi je nemožeš uraditi je ne razmišljatine zamišljati i ne nerviratizamišljati i ne nervirati sesamo diši i veruj dadiši i veruj da ćei veruj da će sveveruj da će sve bitida će sve biti uće sve biti u najboljemsve biti u najboljem redu

Mnogo je priča koje piše život. Ponekad je teško razumeti i pronaći suštinu. Ponekad je dovoljan jedan pogled da sve krene,a ponekad jedna reč da sve ...
mnogo-pria-koje-pie-ivot-ponekad-teko-razumeti-i-pronai-sutinu-ponekad-dovoljan-jedan-pogled-da-sve-krenea-ponekad-jedna-re-da-sve
Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-neko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-netko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
Kad si u bedu, uzmi kredu, nacrtaj medu i sve će biti u redu! :)
kad-u-bedu-uzmi-kredu-nacrtaj-medu-i-sve-e-biti-u-redu