Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...


ponekad-u-sasvim-suncanom-danu-naidju-samo-tebi-nekakvi-tamni-oblaci-i-pokvare-ti-dan-a-ti-nastavi-dalje-hrabro-i-bez-osvrtanja-jer-zivot-nije-samo
ponekadsasvimsuncanomdanunaidjusamotebinekakvitamnioblacipokvaretidannastavidaljehrabrobezosvrtanjajerzivotnijedanasuvekponekad uu sasvimsasvim suncanomsuncanom danunaidju samosamo tebitebi nekakvinekakvi tamnitamni oblacioblaci ii pokvarepokvare titi danti nastavinastavi daljedalje hrabrohrabro ii bezbez osvrtanjaosvrtanja jerjer zivotzivot nijenije samosamo danasuvekponekad u sasvimu sasvim suncanomsasvim suncanom danunaidju samo tebisamo tebi nekakvitebi nekakvi tamninekakvi tamni oblacitamni oblaci ioblaci i pokvarei pokvare tipokvare ti dana ti nastaviti nastavi daljenastavi dalje hrabrodalje hrabro ihrabro i bezi bez osvrtanjabez osvrtanja jerosvrtanja jer zivotjer zivot nijezivot nije samonije samo danas

Neprijatelji mogu samo trenutno da mi pokvare raspolozenje, ali ne i da mi uniste zivot
neprijatelji-mogu-samo-trenutno-da-mi-pokvare-raspolozenje-ali-ne-i-da-mi-uniste-zivot
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo. -Heraklit
sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno