ponekada mislim da je sve naramno ali kada se setim u labav sve zaboravam


ponekada-mislim-da-sve-naramno-ali-kada-se-setim-u-labav-sve-zaboravam
ponekadamislimdasvenaramnoalikadasesetimlabavzaboravamponekada mislimmislim dada jeje svesve naramnonaramno aliali kadakada sese setimsetim uu labavlabav svesve zaboravamponekada mislim damislim da jeda je sveje sve naramnosve naramno alinaramno ali kadaali kada sekada se setimse setim usetim u labavu labav svelabav sve zaboravamponekada mislim da jemislim da je sveda je sve naramnoje sve naramno alisve naramno ali kadanaramno ali kada seali kada se setimkada se setim use setim u labavsetim u labav sveu labav sve zaboravamponekada mislim da je svemislim da je sve naramnoda je sve naramno alije sve naramno ali kadasve naramno ali kada senaramno ali kada se setimali kada se setim ukada se setim u labavse setim u labav svesetim u labav sve zaboravam

Ponekada mi dođe da je lupim…Ali se setim sve bi joj koske bile polomljene! xD
ponekada-mi-doe-da-lupimali-se-setim-sve-bi-joj-koske-bile-polomljene-xd
Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje. -Čarls Bukovski
snaga-znai-da-nastavimo-kada-sve-loe-to-znai-da-nastavi-dalje-kada-sve-tako-besmisleno-da-nema-smisla-iveti-dalje
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao