Ponovo imam potrebu da ćutim. Jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima.


ponovo-imam-potrebu-da-utim-jer-ono-to-najlepe-umem-da-kaem-vie-me-ne-zanima
matija bećkovićponovoimampotrebudaćutimjeronotonajlepeumemkažemviemenezanimaponovo imamimam potrebupotrebu dada ćutimjer onoono štošto najlepšenajlepše umemumem dada kažemkažem viševiše meme nene zanimaponovo imam potrebuimam potrebu dapotrebu da ćutimjer ono štoono što najlepšešto najlepše umemnajlepše umem daumem da kažemda kažem višekažem više meviše me neme ne zanimaponovo imam potrebu daimam potrebu da ćutimjer ono što najlepšeono što najlepše umemšto najlepše umem danajlepše umem da kažemumem da kažem višeda kažem više mekažem više me neviše me ne zanimaponovo imam potrebu da ćutimjer ono što najlepše umemono što najlepše umem dašto najlepše umem da kažemnajlepše umem da kažem višeumem da kažem više meda kažem više me nekažem više me ne zanima

Ali i kad ćutim ja govorim u sebi, a ono što kažem glasno samo je krnjatak od toga. -Matija Bećković
ali-i-kad-utim-ja-govorim-u-sebi-a-ono-to-kaem-glasno-samo-krnjatak-od-toga
Pregrizem jezik, ali ne umem da ćutim!
pregrizem-jezik-ali-ne-umem-da-utim
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. -Frida Kalo
jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati