Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.


ponovo-sam-veran-svojim-snovima-i-to-taj-uas-zato-to-sve-ide-kako-sam-eleo-i-znam-da-e-uskoro-sve-biti-uniteno
paulo koeljoponovosamveransvojimsnovimatotajužaszatotosveidekakoželeoznamdaćeuskorobitiunitenoponovo samsam veranveran svojimsvojim snovimaje tajtaj užaszato štošto svesve ideide kakokako samsam želeoželeo ii znamznam dada ćeće uskorouskoro svesve bitibiti uništenoponovo sam veransam veran svojimveran svojim snovimai to jeje taj užaszato što svešto sve idesve ide kakoide kako samkako sam želeosam želeo iželeo i znami znam daznam da ćeda će uskoroće uskoro sveuskoro sve bitisve biti uništenoponovo sam veran svojimsam veran svojim snovimai to je tajzato što sve idešto sve ide kakosve ide kako samide kako sam želeokako sam želeo isam želeo i znamželeo i znam dai znam da ćeznam da će uskoroda će uskoro sveće uskoro sve bitiuskoro sve biti uništenoponovo sam veran svojim snovimai to je taj užaszato što sve ide kakošto sve ide kako samsve ide kako sam želeoide kako sam želeo ikako sam želeo i znamsam želeo i znam daželeo i znam da ćei znam da će uskoroznam da će uskoro sveda će uskoro sve bitiće uskoro sve biti uništeno

Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene