Porazno je kad u životu pojedinca pre klone duh nego telo.


porazno-kad-u-ivotu-pojedinca-pre-klone-duh-nego-telo
ciceronporaznokadživotupojedincaprekloneduhnegoteloporazno jeje kadkad uu životuživotu pojedincapojedinca prepre kloneklone duhduh negonego teloporazno je kadje kad ukad u životuu životu pojedincaživotu pojedinca prepojedinca pre klonepre klone duhklone duh negoduh nego teloporazno je kad uje kad u životukad u životu pojedincau životu pojedinca preživotu pojedinca pre klonepojedinca pre klone duhpre klone duh negoklone duh nego teloporazno je kad u životuje kad u životu pojedincakad u životu pojedinca preu životu pojedinca pre kloneživotu pojedinca pre klone duhpojedinca pre klone duh negopre klone duh nego telo

Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo.Čovek treba više da brine za dušu nego za telo.Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.Nije sreća za ljude ni telo ni novac, nego čestitost i razumnost.Prilagodljivost životu može da bude pozitivna osobina, ali, po meni, to je isto tako i danak životu! Ukoliko se prilagođavaš nečemu, što ne želiš, onda suzbijaš svoju ličnost. U tom smislu, ta prilagodljivost postaje pre svega – morbidna i negativna. Šta na kraju biva: od mladog i perspektivnog čoveka, stvara se krajnje beskoristan tip!A ja sam omiljena igračka samoće, sa mnom svako tad radi šta hoće.. Al’ kad probaju iz srca da uzmu te, moje telo moj kavez je..!♥