Porazno je kad u životu pojedinca pre klone duh nego telo.


porazno-kad-u-ivotu-pojedinca-pre-klone-duh-nego-telo
ciceronporaznokadživotupojedincaprekloneduhnegoteloporazno jeje kadkad uu životuživotu pojedincapojedinca prepre kloneklone duhduh negonego teloporazno je kadje kad ukad u životuu životu pojedincaživotu pojedinca prepojedinca pre klonepre klone duhklone duh negoduh nego teloporazno je kad uje kad u životukad u životu pojedincau životu pojedinca preživotu pojedinca pre klonepojedinca pre klone duhpre klone duh negoklone duh nego teloporazno je kad u životuje kad u životu pojedincakad u životu pojedinca preu životu pojedinca pre kloneživotu pojedinca pre klone duhpojedinca pre klone duh negopre klone duh nego telo

Nakazno telo ne unakazuje duh, ali lepota duše krasi telo. -Seneka
nakazno-telo-ne-unakazuje-duh-ali-lepota-e-krasi-telo
Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
Nije sreća za ljude ni telo ni novac, nego čestitost i razumnost. -Demokrit
nije-srea-za-ljude-telo-novac-nego-estitost-i-razumnost
A ja sam omiljena igračka samoće, sa mnom svako tad radi šta hoće.. Al’ kad probaju iz srca da uzmu te, moje telo moj kavez je..!♥
a-ja-sam-omiljena-igraka-samoe-mnom-svako-tad-radi-hoe-al-kad-probaju-iz-srca-da-uzmu-te-moje-telo-moj-kavez