Poslovicama se kod nas ubijaju ljudi na najbrži i najnepravedniji način.


poslovicama-se-kod-nas-ubijaju-ljudi-na-najbri-i-najnepravedniji-nain
ivo andrićposlovicamasekodnasubijajuljudinanajbržinajnepravednijinačinposlovicama sese kodkod nasnas ubijajuubijaju ljudiljudi nana najbržinajbrži ii najnepravednijinajnepravedniji načinposlovicama se kodse kod naskod nas ubijajunas ubijaju ljudiubijaju ljudi naljudi na najbržina najbrži inajbrži i najnepravednijii najnepravedniji načinposlovicama se kod nasse kod nas ubijajukod nas ubijaju ljudinas ubijaju ljudi naubijaju ljudi na najbržiljudi na najbrži ina najbrži i najnepravednijinajbrži i najnepravedniji načinposlovicama se kod nas ubijajuse kod nas ubijaju ljudikod nas ubijaju ljudi nanas ubijaju ljudi na najbržiubijaju ljudi na najbrži iljudi na najbrži i najnepravednijina najbrži i najnepravedniji način

Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju. -Albert Ajnštajn
rat-se-sastoji-u-tome-da-se-ljudi-mada-jedni-druge-ne-poznaju-meusobno-ubijaju-na-zapovijed-ljudi-koji-se-vrlo-dobro-poznaju-a-uzajamno-se-ne-ubijaju
Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba