Postariji muškarci i mlade devojke bolje se slažu, jer, kako kažu psiholozi, imaju podjednako malene seksualne prohteve.


postariji-mukarci-i-mlade-devojke-bolje-se-slau-jer-kako-kau-psiholozi-imaju-podjednako-malene-seksualne-prohteve
eva gaborpostarijimukarcimladedevojkeboljeseslažujerkakokažupsiholoziimajupodjednakomaleneseksualneprohtevepostariji muškarcimuškarci ii mlademlade devojkedevojke boljebolje sese slažukako kažukažu psiholoziimaju podjednakopodjednako malenemalene seksualneseksualne prohtevepostariji muškarci imuškarci i mladei mlade devojkemlade devojke boljedevojke bolje sebolje se slažukako kažu psiholoziimaju podjednako malenepodjednako malene seksualnemalene seksualne prohtevepostariji muškarci i mlademuškarci i mlade devojkei mlade devojke boljemlade devojke bolje sedevojke bolje se slažuimaju podjednako malene seksualnepodjednako malene seksualne prohtevepostariji muškarci i mlade devojkemuškarci i mlade devojke boljei mlade devojke bolje semlade devojke bolje se slažuimaju podjednako malene seksualne prohteve

Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.Prvi čovek koji je ikada uporedio obraz mlade devojke sa ružom je pesnik. Prvi koji je to ponovio je verovatno idiot.Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu.