Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe.


postigao-sam-stvari-koje-su-mi-bitne-a-unitiu-ih-jer-samom-sebi-govorim-da-su-izgubile-smisao-znam-da-to-da-su-i-dalje-bitne-i-da-u-ako-unitim-njih
paulo koeljopostigaosamstvarikojesumibitneunitićuihjersamomsebigovorimdaizgubilesmisaoznamtolaždaljebitnećuakounitimnjihunititisamogsebepostigao samsam stvaristvari kojekoje susu mimi bitneuništiću ihih jerjer samomsamom sebisebi govorimgovorim dada susu izgubileizgubile smisaoznam dada jeda susu ii daljedalje bitnebitne ii dada ćuako uništimuništim njihuništiti ii samogsamog sebepostigao sam stvarisam stvari kojestvari koje sukoje su misu mi bitnea uništiću ihuništiću ih jerih jer samomjer samom sebisamom sebi govorimsebi govorim dagovorim da suda su izgubilesu izgubile smisaoznam da jeje to lažda su isu i daljei dalje bitnedalje bitne ibitne i dai da ćuako uništim njihuništiti i samogi samog sebe

Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao. -Monteskje
zavisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koje-sam-prouzrokovao
Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban. -Salman Rušdi
imam-mnogo-vremena-za-bitne-ljude-u-mom-ivotu-i-prijateljstvo-meni-jako-bitna-tema-mislim-da-sam-meu-piscima-koje-poznajem-po-tom-pitanju-poseban
Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio