Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika.


postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
ivo andricpostojedvasvetaizmeđukojihnemanemožebitipravogdodiramogućnostisporazumastranaosuđenanavečitirathiljaduoblikapostoje dvadva svetasveta izmeđuizmeđu kojihkojih nemanema ii nene možemože bitibiti nini pravogpravog dodiradodira nini mogućnostimogućnosti sporazumadva strašnastrašna svetasveta osuđenaosuđena nana večitivečiti ratrat uu hiljaduhiljadu oblikapostoje dva svetadva sveta izmeđusveta između kojihizmeđu kojih nemakojih nema inema i nei ne možene može bitimože biti nibiti ni pravogni pravog dodirapravog dodira nidodira ni mogućnostini mogućnosti sporazumadva strašna svetastrašna sveta osuđenasveta osuđena naosuđena na večitina večiti ratvečiti rat urat u hiljaduu hiljadu oblika

Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. -Srpske poslovice
obraz-nema-vie-od-dva-prsta-ali-vie-vredi-od-dva-sveta
Postoje dva sveta. Jedan smo izmislili, a na drugi nas teraju. Od koje ste vi vrste? -Miroslav Mika Antić
postoje-dva-sveta-jedan-smo-izmislili-a-na-drugi-nas-teraju-od-koje-ste-vi-vrste
Postoje dva problema vezana za opstanak naše vrste – nuklearni rat i ekološka katastrofa – a mi grabimo prema njima. Svjesno! -Noam Čomski
postoje-dva-problema-vezana-za-opstanak-nae-vrste-nuklearni-rat-i-ekoloka-katastrofa-a-mi-grabimo-prema-njima-svjesno
Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…
ini-se-da-ti-i-ja-smo-jo-dva-odvojena-sveta-neotkrivena-sad-bih-dala-za-tebe-to-imam-i-to-nemam-ali
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara