Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.


postoje-dve-glavne-motivacione-sile-strah-i-ljubav-kad-se-bojimo-udaljavamo-se-od-ivota-kad-smo-zaljubljeni-otvaramo-se-svemu-onome-to-nam-ivot-donosi
džon lenonpostojedveglavnemotivacionesilestrahljubavkadsebojimoudaljavamoodživotasmozaljubljeniotvaramosvemuonometonamživotdonosivažnodaprvonaučimovoletisebeakoneznamosebemogunasdrugievolucijasvanadanjaboljisvetpolazetogasmemobojatiudahnutipunimplućimapostoje dvedve glavneglavne motivacionemotivacione silestrah ii ljubavkad sese bojimoudaljavamo sese odod životakad smosmo zaljubljeniotvaramo sese svemusvemu onomeonome štošto namnam životživot donosivažno jeje dada prvoprvo naučimonaučimo voletivoleti sebeako nene znamoznamo voletivoleti sebene mogumogu nasnas voletivoleti nini drugievolucija ii svasva nadanjanadanja uu boljibolji svetsvet polazepolaze odod togatoga dada sese nene smemosmemo bojatibojati udahnutiudahnuti životživot punimpunim plućimapostoje dve glavnedve glavne motivacioneglavne motivacione silestrah i ljubavkad se bojimoudaljavamo se odse od životakad smo zaljubljeniotvaramo se svemuse svemu onomesvemu onome štoonome što namšto nam životnam život donosivažno je daje da prvoda prvo naučimoprvo naučimo voletinaučimo voleti sebeako ne znamone znamo voletiznamo voleti sebene mogu nasmogu nas voletinas voleti nivoleti ni drugievolucija i svai sva nadanjasva nadanja unadanja u boljiu bolji svetbolji svet polazesvet polaze odpolaze od togaod toga datoga da seda se nese ne smemone smemo bojatismemo bojati udahnutibojati udahnuti životudahnuti život punimživot punim plućima

Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara
Voleti je lepo voleti je lako ali voleti kao ja ne moze svako…
voleti-lepo-voleti-lako-ali-voleti-kao-ja-ne-moze-svako
Teško je voleti još teže ne voleti a najteže naći voljenog koji te voli.
teko-voleti-jo-tee-ne-voleti-a-najtee-nai-voljenog-koji-te-voli
Bolje je voleti i izgubiti, nego nikad ne voleti. -Imanuel Kant
bolje-voleti-i-izgubiti-nego-nikad-ne-voleti