Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.


postoje-dve-vrste-promena-koje-imaju-tendenciju-da-poremete-nain-ivota-na-koji-smo-navikli-prve-su-promene-koje-se-deavaju-nama-druge-su-one-koje-se
nik vuičićpostojedvevrstepromenakojeimajutendencijudaporemetenačinživotanakojismonavikliprvesupromenesedeavajunamadrugeonebeznasnemožemokontrolisatialitrebamokontroliemoovedrugepostoje dvedve vrstevrste promenapromena kojekoje imajuimaju tendencijutendenciju dada poremeteporemete načinnačin životaživota nana kojikoji smosmo navikliprve susu promenepromene kojekoje sese dešavajudešavaju namadruge susu oneone kojekoje sese dešavajudešavaju bezbez nasprve nene možemomožemo kontrolisatiali možemomožemo ii trebamotrebamo dada kontrolišemokontrolišemo oveove drugepostoje dve vrstedve vrste promenavrste promena kojepromena koje imajukoje imaju tendencijuimaju tendenciju datendenciju da poremeteda poremete načinporemete način životanačin života naživota na kojina koji smokoji smo navikliprve su promenesu promene kojepromene koje sekoje se dešavajuse dešavaju namadruge su onesu one kojeone koje sekoje se dešavajuse dešavaju bezdešavaju bez nasprve ne možemone možemo kontrolisatiali možemo imožemo i trebamoi trebamo datrebamo da kontrolišemoda kontrolišemo ovekontrolišemo ove druge

Postoje dva sveta. Jedan smo izmislili, a na drugi nas teraju. Od koje ste vi vrste?Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.Čovek se nikad ne pita za uzroke dobrih stvari koje mu se dešavaju. Zanimaju ga samo uzroci rđavih.Stojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima.