Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.


postoje-razliiti-oblici-ljubavi-jedni-vole-da-stiu-bogatstvo-drugi-da-pobeuju-u-gimnastici-trei-da-budu-zdravi-etvrti-da-neto-stvaraju-a-svi-ti-oblici
platonpostojerazličitiobliciljubavijednivoledastičubogatstvodrugipobeđujugimnasticitrećibuduzdravičetvrtinetostvarajusvitiljubavizavrnicisuljubavpremadobrusrećiljudisamodobrototakoonobudezauveknjihovotoznačiujednotežibesmrtnostipostoje različitirazličiti oblicioblici ljubavijedni volevole dada stičustiču bogatstvodrugi dada pobeđujupobeđuju uu gimnasticitreći dada budubudu zdravičetvrti dada neštonešto stvarajusvi titi oblicioblici ljubaviu završnicizavršnici susu ljubavljubav premaprema dobrudobru ii srećiljudi volevole samosamo dobrodobro itako dada onoono budebude zauvekzauvek njihovošto značiznači dada ljubavljubav ujednoujedno težiteži ii besmrtnostipostoje različiti oblicirazličiti oblici ljubavijedni vole davole da stičuda stiču bogatstvodrugi da pobeđujuda pobeđuju upobeđuju u gimnasticitreći da bududa budu zdravičetvrti da neštoda nešto stvarajua svi tisvi ti obliciti oblici ljubaviu završnici suzavršnici su ljubavsu ljubav premaljubav prema dobruprema dobru idobru i srećiljudi vole samovole samo dobrosamo dobro ii to takotako da onoda ono budeono bude zauvekbude zauvek njihovošto znači daznači da ljubavda ljubav ujednoljubav ujedno težiujedno teži iteži i besmrtnosti

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
Nema iskrenije ljubavi, nego što je ljubav prema jelu. -Bernard Shaw
nema-iskrenije-ljubavi-nego-to-ljubav-prema-jelu