Postoje samo dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.


postoje-samo-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo
albert ajnštajnpostojesamodvanačinadaživiživikaonitaniječudoilisvečudopostoje samosamo dvadva načinanačina dada živišda živišživiš kaokao dada ništaništa nijenije čudočudo iliili dada živišživiš kaokao dada jeje svesve čudopostoje samo dvasamo dva načinadva načina danačina da živišda živiš kaoživiš kao dakao da ništada ništa nijeništa nije čudonije čudo iličudo ili daili da živišda živiš kaoživiš kao dakao da jeda je sveje sve čudopostoje samo dva načinasamo dva načina dadva načina da živišda živiš kao daživiš kao da ništakao da ništa nijeda ništa nije čudoništa nije čudo ilinije čudo ili dačudo ili da živišili da živiš kaoda živiš kao daživiš kao da jekao da je sveda je sve čudopostoje samo dva načina dasamo dva načina da živišda živiš kao da ništaživiš kao da ništa nijekao da ništa nije čudoda ništa nije čudo iliništa nije čudo ili danije čudo ili da živiščudo ili da živiš kaoili da živiš kao dada živiš kao da ježiviš kao da je svekao da je sve čudo

Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo
Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio. -Frenk Zapa
ako-ivi-dosadan-an-ivot-zato-to-sluao-mamu-tatu-uitelja-svetenika-ili-nekog-tipa-na-tvu-koji-ti-priao-treba-da-radi-onda-to-zasluio