Postoji jedan jutarnji čas posle svake neprospavane noći kada se dodirne samo dno greha. To je onaj trenutak kada se na usnama osećaju posledice duhovitih dosetki, a u grlu skrama gorčine od ludorija i ispovesti, da ne govorimo o grižoj savesti dok se gleda pošteni narod kako upravo odlazi na posao.


postoji-jedan-jutarnji-as-posle-svake-neprospavane-noi-kada-se-dodirne-samo-dno-greha-to-onaj-trenutak-kada-se-na-usnama-oseaju-posledice-duhovitih
momo kaporpostojijedanjutarnjičasposlesvakeneprospavanenoćikadasedodirnesamodnogrehatoonajtrenutaknausnamaosećajuposlediceduhovitihdosetkigrluskramagorčineodludorijaispovestidanegovorimogrižojsavestidokgledapoteninarodkakoupravoodlaziposaopostoji jedanjedan jutarnjijutarnji časčas posleposle svakesvake neprospavaneneprospavane noćinoći kadakada sese dodirnedodirne samosamo dnodno grehaje onajonaj trenutaktrenutak kadakada sese nana usnamausnama osećajuosećaju poslediceposledice duhovitihduhovitih dosetkiu grlugrlu skramaskrama gorčinegorčine odod ludorijaludorija ii ispovestida nene govorimogovorimo oo grižojgrižoj savestisavesti dokdok sese gledagleda poštenipošteni narodnarod kakokako upravoupravo odlaziodlazi nana posaopostoji jedan jutarnjijedan jutarnji časjutarnji čas poslečas posle svakeposle svake neprospavanesvake neprospavane noćineprospavane noći kadanoći kada sekada se dodirnese dodirne samododirne samo dnosamo dno grehaje onaj trenutakonaj trenutak kadatrenutak kada sekada se nase na usnamana usnama osećajuusnama osećaju poslediceosećaju posledice duhovitihposledice duhovitih dosetkia u grluu grlu skramagrlu skrama gorčineskrama gorčine odgorčine od ludorijaod ludorija iludorija i ispovestida ne govorimone govorimo ogovorimo o grižojo grižoj savestigrižoj savesti doksavesti dok sedok se gledase gleda poštenigleda pošteni narodpošteni narod kakonarod kako upravokako upravo odlaziupravo odlazi naodlazi na posao

Boks je kada puno belaca gleda dva crnca kako prebijaju jedan drugog. -Muhamed Ali
boks-kada-puno-belaca-gleda-dva-crnca-kako-prebijaju-jedan-drugog
Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.
ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
Telesni brak je samo simbol duhovnog braka. U telesnom braku prvo pristupaju radosti pa onda gorčine, dok u duhovnom prvo gorčine pa radosti. -Nikolaj Velimirović
telesni-brak-samo-simbol-duhovnog-braka-u-telesnom-braku-prvo-pristupaju-radosti-pa-onda-gorine-dok-u-duhovnom-prvo-gorine-pa-radosti
Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije