Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“


postoji-jedna-veoma-bitna-stvar-koju-ete-shvatiti-tek-kada-sve-ovo-bude-gotovo-i-kada-se-vratite-kui-zahvaljivaete-bogu-kada-dvadeset-godina-kasnije
džordž smit patonpostojijednaveomabitnastvarkojućeteshvatititekkadasveovobudegotovosevratitekućizahvaljivaćetebogudvadesetgodinakasnijebudetesedeliporedkaminasvojimunukomnakolenuvaspitaotasteradiliratunećetemoratidagaprebacitedrugokolenonakaljetekažete„lopataosambaleguluizijani“postoji jednajedna veomaveoma bitnabitna stvarstvar kojukoju ćetećete shvatitishvatiti tektek kadakada svesve ovoovo budebude gotovogotovo ii kadakada sese vratitevratite kućizahvaljivaćete bogubogu kadakada dvadesetdvadeset godinagodina kasnijekasnije budetebudete sedelisedeli poredpored kaminakamina sasa svojimsvojim unukomunukom nana kolenukolenu ii kadakada vasvas budebude pitaopitao štašta steste radiliradili uu ratunećete moratimorati dada gaga prebaciteprebacite nana drugodrugo kolenonakašljete sese ii kažete„lopatao samsam balegubalegu upostoji jedna veomajedna veoma bitnaveoma bitna stvarbitna stvar kojustvar koju ćetekoju ćete shvatitićete shvatiti tekshvatiti tek kadatek kada svekada sve ovosve ovo budeovo bude gotovobude gotovo igotovo i kadai kada sekada se vratitese vratite kućizahvaljivaćete bogu kadabogu kada dvadesetkada dvadeset godinadvadeset godina kasnijegodina kasnije budetekasnije budete sedelibudete sedeli poredsedeli pored kaminapored kamina sakamina sa svojimsa svojim unukomsvojim unukom naunukom na kolenuna kolenu ikolenu i kadai kada vaskada vas budevas bude pitaobude pitao štapitao šta stešta ste radiliste radili uradili u ratunećete morati damorati da gada ga prebacitega prebacite naprebacite na drugona drugo kolenonakašljete se ise i kažete„lopatao sam balegusam balegu u

Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...Ne znam kako je drugim tekstopiscima, ali što se mene tiče, kada pišem mora biti tišina-veoma je teško da pišem kada telefon i zvono zvone i kada ljudi pričaju; nisam dovoljno dobar pisac da pređem preko svega toga!Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti.Treba da nas bude sramota kada pričamo kao da nešto znamo o čemu pričamo kada pričamo ljubavi. Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.