Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste.


postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natera-da-taj-jaz-premoste
herman hesepostojinekozlomeđuljudimakojeihsprečavadaseudružujunagoniizmeđusebeotvarajuponorjedinoljubavmoženateratajjazpremostepostoji nekoneko zlozlo međumeđu ljudimaljudima kojekoje ihih sprečavasprečava dada sese udružujuudružuju ii nagoninagoni ihih dada izmeđuizmeđu sebesebe otvarajuotvaraju ponorjedino ljubavljubav možemože dada ihih nateranatera dada tajtaj jazjaz premostepostoji neko zloneko zlo međuzlo među ljudimameđu ljudima kojeljudima koje ihkoje ih sprečavaih sprečava dasprečava da seda se udružujuse udružuju iudružuju i nagonii nagoni ihnagoni ih daih da izmeđuda između sebeizmeđu sebe otvarajusebe otvaraju ponorjedino ljubav moželjubav može damože da ihda ih nateraih natera danatera da tajda taj jaztaj jaz premoste

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste.Znaš li šta natera ljude da odustanu? Kad daju najbolje od sebe za nekoga, a taj neko ih opet povredi.Gdje su među ljudima granice? Nema u čovjeku ni Vlaha ni Turčina. Postoji samo golema ljudska bijeda i nevolja. Jednako i vlaška i turska.Pravednost vlada tamo gdje se oni kojih se neko zlo ne tiče razoružaju jednako kao i oni koje je to zlo zadesilo.Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima.I Pandorina kutija je ništa za sve ono zlo koje se krije u ljudima.