Postoji samo jedan način da se zaradi u pisanju, a to je da se udate za ćerku izdavača.


postoji-samo-jedan-nain-da-se-zaradi-u-pisanju-a-to-da-se-udate-za-erku-izdavaa
džordž orvelpostojisamojedannačindasezaradipisanjutoudatezaćerkuizdavačapostoji samosamo jedanjedan načinnačin dada sese zaradizaradi uu pisanjuje dada sese udateudate zaza ćerkućerku izdavačapostoji samo jedansamo jedan načinjedan način danačin da seda se zaradise zaradi uzaradi u pisanjua to jeje da seda se udatese udate zaudate za ćerkuza ćerku izdavačapostoji samo jedan načinsamo jedan način dajedan način da senačin da se zaradida se zaradi use zaradi u pisanjua to je daje da se udateda se udate zase udate za ćerkuudate za ćerku izdavačapostoji samo jedan način dasamo jedan način da sejedan način da se zaradinačin da se zaradi uda se zaradi u pisanjua to je da seje da se udate zada se udate za ćerkuse udate za ćerku izdavača

Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija, te dvije riječi nemaju množinu.Postoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćašPostoji milion gradova u koje možeš da odeš, ali samo jedan u koji možeš da se vraćaš.Postoji način da se to bolje uradi – pronađi ga.Postoji način da se to bolje uradi - pronađi ga.Postoji jedan jutarnji čas posle svake neprospavane noći kada se dodirne samo dno greha. To je onaj trenutak kada se na usnama osećaju posledice duhovitih dosetki, a u grlu skrama gorčine od ludorija i ispovesti, da ne govorimo o grižoj savesti dok se gleda pošteni narod kako upravo odlazi na posao.