Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen.


postoji-samo-jedna-srea-u-ivotu-a-ona-se-sastoji-u-tome-da-ovek-bude-voljen
Žorž sandpostojisamojednasrećaživotuonasesastoji utomedačovekbudevoljenpostoji samosamo jednajedna srećasreća uu životuona sese sastojisastoji  u u tometome dada čovekčovek budebude voljenpostoji samo jednasamo jedna srećajedna sreća usreća u životua ona seona se sastojise sastoji  usastoji  u tome u tome datome da čovekda čovek budečovek bude voljenpostoji samo jedna srećasamo jedna sreća ujedna sreća u životua ona se sastojiona se sastoji  use sastoji  u tomesastoji  u tome da u tome da čovektome da čovek budeda čovek bude voljenpostoji samo jedna sreća usamo jedna sreća u životua ona se sastoji  uona se sastoji  u tomese sastoji  u tome dasastoji  u tome da čovek u tome da čovek budetome da čovek bude voljen

Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek. -Toma Akvinski
najvia-predstava-o-ivotu-sastoji-se-u-ovome-da-ovek-vlada-svojim-vlastitim-postupcima-ovek-koji-uvek-podloan-im-uticajima-pomalo-mrtav-ovek
Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen! -Ruske poslovice
kad-voli-ovek-nije-ljubomoran-ve-kad-eli-da-bude-voljen
Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voljeti-drugog-to-srea
Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća! -Herman Hese
nije-srea-biti-voljen-svako-voli-sebe-ali-voleti-drugog-to-srea
Možda se sreća sastoji u tome da na vreme prestanemo sa trkom za srećom? Da stignemo do života pre no što nam lekari zabrane pušenje, alkohol, hranu, kupanje, sunčanje i ljubav? -Momo Kapor
moda-se-srea-sastoji-u-tome-da-na-vreme-prestanemo-trkom-za-sreom-da-stignemo-do-ivota-pre-no-to-nam-lekari-zabrane-puenje-alkohol-hranu-kupanje