Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.


postoji-srdanost-koja-se-povjerava-svima-i-svakome-ne-raunajui-na-zlobne-podsmijehe-takvi-su-ljudi-uvijek-ogranieni-jer-su-spremni-da-sve
fjodor dostojevskipostojisrdačnostkojasepovjeravasvimasvakomeneračunajućinazlobnepodsmijehetakvisuljudiuvijekograničenijerspremnidasvenajvrijednijeizvadeizsrcapoložepredprvogkojegnaiđupostoji srdačnostsrdačnost kojakoja sese povjeravapovjerava svimasvima ii svakomene računajućiračunajući nana zlobnezlobne podsmijehetakvi susu ljudiljudi uvijekuvijek ograničeniograničeni jerjer susu spremnispremni dada svesve najvrijednijenajvrijednije izvadeizvade iziz srcasrca ipoložepolože predpred prvogprvog nana kojegkojeg naiđupostoji srdačnost kojasrdačnost koja sekoja se povjeravase povjerava svimapovjerava svima isvima i svakomene računajući naračunajući na zlobnena zlobne podsmijehetakvi su ljudisu ljudi uvijekljudi uvijek ograničeniuvijek ograničeni jerograničeni jer sujer su spremnisu spremni daspremni da sveda sve najvrijednijesve najvrijednije izvadenajvrijednije izvade izizvade iz srcaiz srca isrca ii položepolože predpolože pred prvogpred prvog naprvog na kojegna kojeg naiđu

Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca
Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...
mama-osoba-koja-me-u-ivotu-prati-odluila-se-meni-ivot-ona-dati-za-moju-sreu-svakome-naput-stati-uvjek-na-pravi-put-slati-ovo-iz-srca-to-shvati
Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja. -Ivo Andric
primitivni-i-ogranieni-ljudi-imaju-razvijenu-sposobnost-nadanja-kod-umnih-i-darovitih-ljudi-mo-ini-mi-se-manja