Postoji stvarna opasnost da bi kompjuteri mogli razviti inteligenciju i preuzeti stvari u svoje ruke. Mi hitno trebamo razviti direktne konekcije prema ljudskom mozgu kako bi kompjuteri mogli dodati nove stvari ljudskoj inteligenciji umesto da joj budu suprotnost.


postoji-stvarna-opasnost-da-bi-kompjuteri-mogli-razviti-inteligenciju-i-preuzeti-stvari-u-svoje-ruke-mi-hitno-trebamo-razviti-direktne-konekcije-prema
stiven hokingpostojistvarnaopasnostdabikompjuterimoglirazvitiinteligencijupreuzetistvarisvojerukemihitnotrebamodirektnekonekcijepremaljudskommozgukakododatinoveljudskojinteligencijiumestojojbudusuprotnostpostoji stvarnastvarna opasnostopasnost dada bibi kompjuterikompjuteri moglimogli razvitirazviti inteligencijuinteligenciju ii preuzetipreuzeti stvaristvari uu svojesvoje rukemi hitnohitno trebamotrebamo razvitirazviti direktnedirektne konekcijekonekcije premaprema ljudskomljudskom mozgumozgu kakokako bibi kompjuterikompjuteri moglimogli dodatidodati novenove stvaristvari ljudskojljudskoj inteligencijiinteligenciji umestoumesto dada jojjoj budubudu suprotnostpostoji stvarna opasnoststvarna opasnost daopasnost da bida bi kompjuteribi kompjuteri moglikompjuteri mogli razvitimogli razviti inteligencijurazviti inteligenciju iinteligenciju i preuzetii preuzeti stvaripreuzeti stvari ustvari u svojeu svoje rukemi hitno trebamohitno trebamo razvititrebamo razviti direktnerazviti direktne konekcijedirektne konekcije premakonekcije prema ljudskomprema ljudskom mozguljudskom mozgu kakomozgu kako bikako bi kompjuteribi kompjuteri moglikompjuteri mogli dodatimogli dodati novedodati nove stvarinove stvari ljudskojstvari ljudskoj inteligencijiljudskoj inteligenciji umestointeligenciji umesto daumesto da jojda joj budujoj budu suprotnost

U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti. -Nikolaj Velimirović
vera-nam-treba-da-bi-se-mogli-nadati-nada-da-bi-mogli-iveti-a-ljubav-da-bi-mogli-kao-kulturan-narod-iveti
U neprestanoj smeni stvari i najjači bi mogli zatrebati pomoć najslabijih. -Ezop
u-neprestanoj-smeni-stvari-i-najjai-bi-mogli-zatrebati-pomo-najslabijih
Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti. -Oskar Vajld
postoje-mnoge-stvari-koje-bismo-odbacivali-kada-se-ne-bismo-bojali-da-bi-ih-drugi-mogli-pokupiti
Moj cilj je da vas ohrabrim da prebrodite svoje probleme i teškoće, da biste mogli da pronađete svoj put do srećnog života. -Nik Vujičić
moj-cilj-da-vas-ohrabrim-da-prebrodite-svoje-probleme-i-tekoe-da-biste-mogli-da-pronaete-svoj-put-do-srenog-ivota