Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče...


poten-sam-koliko-mogu-nikome-ne-elim-suvie-zla-htio-bih-da-ljude-vie-volim-nego-sto-ih-alim-molim-se-svojoj-srei-da-mimo-mene-proe-ono-to-me-se-ne-tie
meša selimovićpotensamkolikomogunikomeneželimsuviezlahtiobihdaljudevievolimnegostoihžalimmolimsesvojojsrećimimomeneprođeonotometičepošten samsam kolikokoliko mogunikome nene želimželim suvišesuviše zlahtio bihbih dada ljudeljude viševiše volimvolim negonego stosto ihih žalimmolim sese svojojsvojoj srećisreći dada mimomimo menemene prođeprođe onoono štošto meme sese nene tičepošten sam kolikosam koliko mogunikome ne želimne želim suvišeželim suviše zlahtio bih dabih da ljudeda ljude višeljude više volimviše volim negovolim nego stonego sto ihsto ih žalimmolim se svojojse svojoj srećisvojoj sreći dasreći da mimoda mimo menemimo mene prođemene prođe onoprođe ono štoono što mešto me seme se nese ne tiče

Zato što me voliš ja volim sve ostalo, i nikome ne želim zlo. -Matija Bećković
zato-to-me-voli-ja-volim-sve-ostalo-i-nikome-ne-elim-zlo
Ima ljudi koji se više raduju tudjoj nesreći, nego svojoj sreći. -Narodne poslovice
ima-ljudi-koji-se-vie-raduju-tudjoj-nesrei-nego-svojoj-srei