Pošto su sve stvari jedno, koji prostor ostaje za govor? Jedan plus govor čine dva. Dva plus jedan čine tri. Kad se odavde pođe dalje, čak ni najveštiji račundžija neće moći da dospe do kraja, a još manje običan svet! Ako idući od ničeg ka nečem možemo da dosegnemo tri, koliko ćemo više dosegnuti ako od nečeg idemo ka nečemu! Ne idimo dalje. Zaustavimo se tu.


poto-su-sve-stvari-jedno-koji-prostor-ostaje-za-govor-jedan-plus-govor-ine-dva-dva-plus-jedan-ine-tri-kad-se-odavde-poe-dalje-ak-najvetiji-raundija
Čuang cepotosusvestvarijednokojiprostorostajezagovorjedanplusgovorčinedvadvajedantrikadseodavdepođedalječaknajvetijiračundžijanećemoćidadospedokrajajomanjeobičansvetakoidućiodničegkanečemmožemodosegnemotrikolikoćemoviedosegnutiakonečegidemonečemuneidimodaljezaustavimopošto susu svesve stvaristvari jednokoji prostorostaje zaza govorjedan plusplus govorčine dvadva plusplus jedanjedan činečine trikad sese odavdeodavde pođepođe dalječak nini najveštijinajveštiji račundžijaračundžija nećeneće moćimoći dada dospedospe dodo krajajoš manjemanje običanobičan svetako idućiidući odod ničegničeg kaka nečemnečem možemomožemo dada dosegnemodosegnemo trikoliko ćemoćemo viševiše dosegnutidosegnuti akoako odod nečegnečeg idemoidemo kaka nečemune idimoidimo daljezaustavimo sese tupošto su svesu sve stvarisve stvari jednokoji prostor ostajeprostor ostaje zaostaje za govorjedan plus govorplus govor činegovor čine dvadva plus jedanplus jedan činejedan čine trikad se odavdese odavde pođeodavde pođe dalječak ni najveštijini najveštiji račundžijanajveštiji račundžija nećeračundžija neće moćineće moći damoći da dospeda dospe dodospe do krajaa još manjejoš manje običanmanje običan svetako idući odidući od ničegod ničeg kaničeg ka nečemka nečem možemonečem možemo damožemo da dosegnemoda dosegnemo trikoliko ćemo višećemo više dosegnutiviše dosegnuti akodosegnuti ako odako od nečegod nečeg idemonečeg idemo kaidemo ka nečemune idimo daljezaustavimo se tu

I dalje imaš najlepši pogled koji u meni može probuditi hiljadu i jedan otkucaj srca, drhtaj ruku i ubrzan govor u kojem se ni sama ne snalazim.
i-dalje-ima-najlepi-pogled-koji-u-meni-moe-probuditi-hiljadu-i-jedan-otkucaj-srca-drhtaj-ruku-i-ubrzan-govor-u-kojem-se-sama-ne-snalazim
Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje. -Robert Frost
sve-to-sam-o-ivotu-nauio-moe-se-svesti-na-tri-rijei-ivot-ide-dalje