Potomstvo još uvek oseća šta su zgrešili preci.


potomstvo-jo-uvek-osea-su-zgreili-preci
plautpotomstvojouvekosećatasuzgreiliprecipotomstvo jošjoš uvekuvek osećaoseća štašta susu zgrešilizgrešili precipotomstvo još uvekjoš uvek osećauvek oseća štaoseća šta sušta su zgrešilisu zgrešili precipotomstvo još uvek osećajoš uvek oseća štauvek oseća šta suoseća šta su zgrešilišta su zgrešili precipotomstvo još uvek oseća štajoš uvek oseća šta suuvek oseća šta su zgrešilioseća šta su zgrešili preci

Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.
znate-ironino-to-jo-i-danas-kad-mi-govore-o-njemu-pridavaju-unu-neprimetnu-a-za-mene-jo-kako-razornu-zamenicu-tvoj
Potomstvo svakom odaje onu počast koja mu pripada. -Tacit
potomstvo-svakom-odaje-onu-poast-koja-mu-pripada
Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni. -Buda
kada-ga-pogodi-oseaj-bola-neuk-ovek-osea-dva-bola-telesni-i-mentalni-ali-mudrac-kada-ga-pogodi-oseaj-bola-osea-samo-jedan-bol-telesni-ali-ne-i