Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav.


potpuno-nenasilje-potpuno-odsustvo-ravih-namera-prema-svemu-to-ivi-aktivno-nenasilje-savrena-ljubav
mahatma gandipotpunonenasiljepotpunoodsustvorđavihnamerapremasvemutoživiaktivnosavrenaljubavpotpuno nenasiljenenasilje jeje potpunopotpuno odsustvoodsustvo rđavihrđavih nameranamera premaprema svemusvemu štošto živiaktivno nenasiljenenasilje jeje savršenasavršena ljubavpotpuno nenasilje jenenasilje je potpunoje potpuno odsustvopotpuno odsustvo rđavihodsustvo rđavih namerarđavih namera premanamera prema svemuprema svemu štosvemu što živiaktivno nenasilje jenenasilje je savršenaje savršena ljubavpotpuno nenasilje je potpunonenasilje je potpuno odsustvoje potpuno odsustvo rđavihpotpuno odsustvo rđavih nameraodsustvo rđavih namera premarđavih namera prema svemunamera prema svemu štoprema svemu što živiaktivno nenasilje je savršenanenasilje je savršena ljubavpotpuno nenasilje je potpuno odsustvonenasilje je potpuno odsustvo rđavihje potpuno odsustvo rđavih namerapotpuno odsustvo rđavih namera premaodsustvo rđavih namera prema svemurđavih namera prema svemu štonamera prema svemu što živiaktivno nenasilje je savršena ljubav

Najveća snaga kojom raspolaže čovečanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja što ga je stvorio ljudski um. -Mahatma Gandi
najvea-snaga-kojom-raspolae-oveanstvo-nenasilje-ono-jae-i-od-najmonijeg-razornog-oruja-to-ga-stvorio-ljudski-um
Ja sam za nasilje ukoliko nenasilje podrazumeva da nastavljamo sa odgađanjem rešenja za problem američkih crnaca samo kako bismo izbegli nasilje. -Malkolm Iks
ja-sam-za-nasilje-ukoliko-nenasilje-podrazumeva-da-nastavljamo-odgaanjem-reenja-za-problem-amerikih-crnaca-samo-kako-bismo-izbegli-nasilje
Običnomu puku, dubina je neshvatljiva. Odatle možda proizlazi divljenje naroda prema svemu onome što ne razumije. -Onore de Balzak
obinomu-puku-dubina-neshvatljiva-odatle-moda-proizlazi-divljenje-naroda-prema-svemu-onome-to-ne-razumije