Potrebno je za opuštanje uma da se bavimo, sa vremena na vreme, zabavnim delima i šalama.


potrebno-za-oputanje-uma-da-se-bavimo-vremena-na-vreme-zabavnim-delima-i-alama
toma akvinskipotrebnozaoputanjeumadasebavimovremenanavremezabavnimdelimaalamapotrebno jeje zaza opuštanjeopuštanje umauma dada sese bavimosa vremenavremena nana vremezabavnim delimadelima ii šalamapotrebno je zaje za opuštanjeza opuštanje umaopuštanje uma dauma da seda se bavimosa vremena navremena na vremezabavnim delima idelima i šalamapotrebno je za opuštanjeje za opuštanje umaza opuštanje uma daopuštanje uma da seuma da se bavimosa vremena na vremezabavnim delima i šalamapotrebno je za opuštanje umaje za opuštanje uma daza opuštanje uma da seopuštanje uma da se bavimo

Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu. -Matija Bećković
nae-se-vreme-razlikuje-od-svih-drugih-vremena-i-zato-nekima-izgleda-kao-i-da-nemamo-svoga-vremena-kao-da-ivimo-u-meuvremenu
S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada. -Žan Kokto
s-vremena-na-vreme-treba-se-odmoriti-od-nerada
Prijatelji uzimaju vreme, a ja nemam vremena. -Ričard Prajor
prijatelji-uzimaju-vreme-a-ja-nemam-vremena