Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i videćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod Bog blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše.


potrudite-se-da-imate-dobre-misli-i-dobre-elje-i-prijateljima-i-neprijateljima-i-videete-kako-e-to-doneti-dobar-plod-i-vama-i-svima-koji-vas-okruuju
otac tadejpotruditesedaimatedobremisliželjeprijateljimaneprijateljimavidećetekakoćetodonetidobarplodvamasvimakojivasokružujumalobrojnisunazemaljskojkuglismirenikrotkialibogzbogtihsmirenihkrotkihduadajenamgospodblagoslovimamoizobiljezemljitakoblaženeovomživotusmirenekrotkeduepotrudite sese dada imateimate dobredobre mislimisli ii dobredobre želježelje ii prijateljimaprijateljima ii neprijateljimaneprijateljima ii videćetevidećete kakokako ćedoneti dobardobar plodplod ii vamavama ii svimasvima kojikoji vasvas okružujumalobrojni susu nana zemaljskojzemaljskoj kuglikugli smirenismireni ii krotkikrotki aliali bogbog zbogzbog tihtih smirenihsmirenih ii krotkihkrotkih dušaduša dajedaje namnam gospodgospod bogbog blagoslovblagoslov dada imamoimamo izobiljeizobilje nana zemljitako susu blaženeblažene uu ovomovom životuživotu smirenesmirene ii krotkekrotke dušepotrudite se dase da imateda imate dobreimate dobre mislidobre misli imisli i dobrei dobre željedobre želje iželje i prijateljimai prijateljima iprijateljima i neprijateljimai neprijateljima ineprijateljima i videćetei videćete kakovidećete kako ćeće to donetidoneti dobar ploddobar plod iplod i vamai vama ivama i svimai svima kojisvima koji vaskoji vas okružujumalobrojni su nasu na zemaljskojna zemaljskoj kuglizemaljskoj kugli smirenikugli smireni ismireni i krotkii krotki alikrotki ali bogali bog zbogbog zbog tihzbog tih smirenihtih smirenih ismirenih i krotkihi krotkih dušakrotkih duša dajeduša daje namdaje nam gospodnam gospod boggospod bog blagoslovbog blagoslov dablagoslov da imamoda imamo izobiljeimamo izobilje naizobilje na zemljitako su blaženesu blažene ublažene u ovomu ovom životuovom životu smireneživotu smirene ismirene i krotkei krotke duše

Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Smirenost je dakle, braćo i sestre, majka sviju evanđelskih vrlina, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagoslov. -Patrijarh Pavle
smirenost-dakle-brao-i-sestre-majka-sviju-evanelskih-vrlina-jer-se-bog-gordima-protivi-a-smirenim-daje-blagoslov
Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše. -Majka Tereza
bog-prijatelj-tiine-pogledajte-kako-priroda-drvee-trava-cveeraste-u-tiini-potrebna-nam-tiina-da-bismo-mogli-da-dotaknemo-e
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu. -Gotama Buda
dve-su-vrste-zlodela-zlodelo-koje-plod-donosi-u-ovom-ivotu-i-zlodelo-koje-plod-donosi-u-sledeem-ivotu