Poštuj svoj trud i poštuj sam sebe. Samopoštovanje vodi do samodiscipline. Kada budeš oboje imao čvrsto u sebi, to je prava moć.


potuj-svoj-trud-i-potuj-sam-sebe-samopotovanje-vodi-do-samodiscipline-kada-bude-oboje-imao-vrsto-u-sebi-to-prava-mo
klint istvudpotujsvojtrudpotujsamsebesamopotovanjevodidosamodisciplinekadabudeobojeimaočvrstosebitopravamoćpoštuj svojsvoj trudtrud ii poštujpoštuj samsam sebesamopoštovanje vodivodi dodo samodisciplinekada budešbudeš obojeoboje imaoimao čvrstočvrsto uu sebije pravaprava moćpoštuj svoj trudsvoj trud itrud i poštuji poštuj sampoštuj sam sebesamopoštovanje vodi dovodi do samodisciplinekada budeš obojebudeš oboje imaooboje imao čvrstoimao čvrsto učvrsto u sebije prava moćpoštuj svoj trud isvoj trud i poštujtrud i poštuj sami poštuj sam sebesamopoštovanje vodi do samodisciplinekada budeš oboje imaobudeš oboje imao čvrstooboje imao čvrsto uimao čvrsto u sebipoštuj svoj trud i poštujsvoj trud i poštuj samtrud i poštuj sam sebekada budeš oboje imao čvrstobudeš oboje imao čvrsto uoboje imao čvrsto u sebi

Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo
Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga. -Salvador Dali
kada-sam-imao-6-godina-hteo-sam-da-budem-kuvar-kada-sam-napunio-7-eleo-sam-da-budem-napoleon-i-moja-ambicija-nastavila-da-raste-posle-toga