Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi


poznati-boga-mogue-samo-u-sebi-dok-ga-ne-nadje-u-sebi-nee-ga-nai-nigdenema-boga-za-onog-ko-ne-zna-da-ga-nosi-u-sebi
lav tolstojpoznatibogamogućesamosebidokganenadjesebinećenaćinigdenemazaonogkoznadanosisebipoznati bogaboga mogućemoguće jeje samosamo uu sebidok gaga nene nadješnadješ uu sebinećeš gaga naćiboga zaza onogonog koko nene znazna dada gaga nosinosi uu sebipoznati boga mogućeboga moguće jemoguće je samoje samo usamo u sebidok ga nega ne nadješne nadješ unadješ u sebinećeš ga naćiboga za onogza onog koonog ko neko ne znane zna dazna da gada ga nosiga nosi unosi u sebipoznati boga moguće jeboga moguće je samomoguće je samo uje samo u sebidok ga ne nadješga ne nadješ une nadješ u sebiboga za onog koza onog ko neonog ko ne znako ne zna dane zna da gazna da ga nosida ga nosi uga nosi u sebipoznati boga moguće je samoboga moguće je samo umoguće je samo u sebidok ga ne nadješ uga ne nadješ u sebiboga za onog ko neza onog ko ne znaonog ko ne zna dako ne zna da gane zna da ga nosizna da ga nosi uda ga nosi u sebi

Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje. -Rabindranat Tagor
mala-istina-nosi-u-sebi-jasne-vrednosti-velika-istina-nosi-u-sebi-veliko-utanje
Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji. -Narodne poslovice
boj-se-boga-ali-i-onog-koji-se-boga-ne-boji
Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Moraš da smogneš snage i sebi otvoreno obećaš da ćeš ostati tragač za vječnošću u sebi, a ne za sobom u vječnosti. -Miroslav Mika Antić
mora-da-smogne-snage-i-sebi-otvoreno-obea-da-e-ostati-traga-za-vjenou-u-sebi-a-ne-za-sobom-u-vjenosti
Kad je dusa zdrava, u sebi nosi ljubav.
kad-dusa-zdrava-u-sebi-nosi-ljubav