Prava ljubav se čeka zauvek… ona ne vara nikad, s njom je uvek najlepše al je problem kad se probudiš iz tog prelepog i prekrasnog sna… /♥/


prava-ljubav-se-eka-zauvek-ona-ne-vara-nikad-s-njom-uvek-najlepe-al-problem-kad-se-probudi-iz-tog-prelepog-i-prekrasnog-sna
pravaljubavsečekazauvek…onanevaranikadnjomuveknajlepealproblemkadprobudiiztogprelepogprekrasnogsna…prava ljubavljubav sese čekačeka zauvek…zauvek… onaona nene varavara nikads njomnjom jeje uvekuvek najlepšenajlepše alal jeje problemproblem kadkad sese probudišprobudiš iziz togtog prelepogprelepog ii prekrasnogprekrasnog sna…sna… /♥/prava ljubav seljubav se čekase čeka zauvek…čeka zauvek… onazauvek… ona neona ne varane vara nikads njom jenjom je uvekje uvek najlepšeuvek najlepše alnajlepše al jeal je problemje problem kadproblem kad sekad se probudišse probudiš izprobudiš iz togiz tog prelepogtog prelepog iprelepog i prekrasnogi prekrasnog sna…prekrasnog sna… /♥/prava ljubav se čekaljubav se čeka zauvek…se čeka zauvek… onačeka zauvek… ona nezauvek… ona ne varaona ne vara nikads njom je uveknjom je uvek najlepšeje uvek najlepše aluvek najlepše al jenajlepše al je problemal je problem kadje problem kad seproblem kad se probudiškad se probudiš izse probudiš iz togprobudiš iz tog prelepogiz tog prelepog itog prelepog i prekrasnogprelepog i prekrasnog sna…i prekrasnog sna… /♥/prava ljubav se čeka zauvek…ljubav se čeka zauvek… onase čeka zauvek… ona nečeka zauvek… ona ne varazauvek… ona ne vara nikads njom je uvek najlepšenjom je uvek najlepše alje uvek najlepše al jeuvek najlepše al je problemnajlepše al je problem kadal je problem kad seje problem kad se probudišproblem kad se probudiš izkad se probudiš iz togse probudiš iz tog prelepogprobudiš iz tog prelepog iiz tog prelepog i prekrasnogtog prelepog i prekrasnog sna…prelepog i prekrasnog sna… /♥/

Onaj osećaj kad se probudiš iz ružnog sna i shvatiš da je samo bio san.
onaj-oseaj-kad-se-probudi-iz-runog-sna-i-shvati-da-samo-bio-san
J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !
je-ti-chuck-norrisa-to-moe-reiti-svaki-problem-moja-ena-bolja-ona-od-niceg-napravi-problem
Prava drugarica je ona koja kad vidi da si nervozan i tuzan, pridje i bez reci ti pokaze sise da te oraspolozi… xD
prava-drugarica-ona-koja-kad-vidi-da-nervozan-i-tuzan-pridje-i-bez-reci-ti-pokaze-sise-da-te-oraspolozi-xd
Kažu nova ljubav te čeka pred vratima! – Ja izašla kad ono račun za struju. :D
kau-nova-ljubav-te-eka-pred-vratima-ja-iza-kad-ono-raun-za-struju-d