Prava vera je u tome da se uvek živi dobrim životom, u ljubavi sa svima, da se postupa sa bližnjima uvek onako kako želiš da oni s tobom postupaju. U tome je istina. I toj veri učili su uvek svi istiniti mudraci i ljudi svetoga života svih naroda.


prava-vera-u-tome-da-se-uvek-ivi-dobrim-ivotom-u-ljubavi-svima-da-se-postupa-blinjima-uvek-onako-kako-eli-da-oni-s-tobom-postupaju-u-tome-istina-i
lav tolstojpravaveratomedaseuvekžividobrimživotomljubavisvimapostupabližnjimaonakokakoželionitobompostupajuistinatojveriučilisusviistinitimudraciljudisvetogaživotasvihnarodaprava veravera jeu tometome dada sese uvekuvek živiživi dobrimdobrim životomu ljubaviljubavi sasa svimada sese postupapostupa sasa bližnjimabližnjima uvekuvek onakoonako kakokako želišželiš dada onioni ss tobomtobom postupajuu tometome jeje istinai tojtoj veriveri učiliučili susu uvekuvek svisvi istinitiistiniti mudracimudraci ii ljudiljudi svetogasvetoga životaživota svihsvih narodaprava vera jevera je uje u tomeu tome datome da seda se uvekse uvek živiuvek živi dobrimživi dobrim životomu ljubavi saljubavi sa svimada se postupase postupa sapostupa sa bližnjimasa bližnjima uvekbližnjima uvek onakouvek onako kakoonako kako želiškako želiš daželiš da onida oni soni s toboms tobom postupajuu tome jetome je istinai toj veritoj veri učiliveri učili suučili su uveksu uvek sviuvek svi istinitisvi istiniti mudraciistiniti mudraci imudraci i ljudii ljudi svetogaljudi svetoga životasvetoga života svihživota svih naroda

Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive. -Mahatma Gandi
veliina-i-moralni-napredak-naroda-moe-se-meriti-po-tome-kako-postupaju-ivotinjama-jedini-nain-da-ivi-da-pusti-i-druge-da-ive
I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice. -Đorđe Balašević
i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti