Pravedan je čovek najmanje podložan društvenom nemiru, a nepravedan je njime ispunjen u najvećoj meri.


pravedan-ovek-najmanje-podloan-drutvenom-nemiru-a-nepravedan-njime-ispunjen-u-najveoj-meri
epikurpravedančoveknajmanjepodložandrutvenomnemirunepravedannjimeispunjennajvećojmeripravedan jeje čovekčovek najmanjenajmanje podložanpodložan društvenomdruštvenom nemirunepravedan jeje njimenjime ispunjenispunjen uu najvećojnajvećoj meripravedan je čovekje čovek najmanječovek najmanje podložannajmanje podložan društvenompodložan društvenom nemirua nepravedan jenepravedan je njimeje njime ispunjennjime ispunjen uispunjen u najvećoju najvećoj meripravedan je čovek najmanjeje čovek najmanje podložančovek najmanje podložan društvenomnajmanje podložan društvenom nemirua nepravedan je njimenepravedan je njime ispunjenje njime ispunjen unjime ispunjen u najvećojispunjen u najvećoj meripravedan je čovek najmanje podložanje čovek najmanje podložan društvenomčovek najmanje podložan društvenom nemirua nepravedan je njime ispunjennepravedan je njime ispunjen uje njime ispunjen u najvećojnjime ispunjen u najvećoj meri

Najviša predstava o životu sastoji se u ovome: da čovek vlada svojim vlastitim postupcima. Čovek koji je uvek podložan tuđim uticajima je pomalo mrtav čovek. -Toma Akvinski
najvia-predstava-o-ivotu-sastoji-se-u-ovome-da-ovek-vlada-svojim-vlastitim-postupcima-ovek-koji-uvek-podloan-im-uticajima-pomalo-mrtav-ovek
Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao. -Marko Aurelije
ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao. -Epikur
bogatstvo-se-ne-meri-materijalnim-vrednostima-koje-ovek-poseduje-ve-au-koju-stekao
Pravedan u nevoljama nije prezren, već naprotiv hvaljen. -Latinske poslovice
pravedan-u-nevoljama-nije-prezren-ve-naprotiv-hvaljen